Хуш омадед ба
www.dardidil.com

 

Қурбонӣ

Download

Қуðáîíӣ—áàðîè ÷ӣ?

Áî áàõøèøè òó ìàí àç ãóíà˜ í-àíäåøàì,

Áî òӯøàè òó çè ðàíҷè ðà˜ í-àíäåøàì.

Ãàð ðà˜ìè òóàì ñàïåäðӯé àíãåçàä,

Ìàí ˜åҷ çè íîìàè ñèÿ˜ í-àíäåøàì.

—ðóáîèè Õàé¸ì

 

Õîíàíäàè ìå˜ðóáîí!

Äàð èí êèòîá÷àå, êè äàð äàñò

äîðåä ìî áî øóìî äàð ìàâçóè қóðáîíӣ

ãóôòóãӯ êàðäàíåì. Âà èí áåñàáàá íåñò,

÷óíêè àç ðӯè îèíè èñëîì îäàìîí èäè

қóðáîíðî ҷàøí ãèðèôòà èñòîäààíä.

 

Äàð àââàë ÿê ðóáîèè Õàé¸ìðî ҷîé

äîäàåì âà èí áåñàáàá íåñò, øîéð

õîòèððàñîí ìåêóíàä, êè àãàð îäàìðî

Õóäî áàõøàä ӯ àç òàìîìè áîðè ãàðîíè

àçîáè ðӯ˜ӣ õàëîñ ìåøàâàä. Àéíàí èí áà

Ìàñå˜î äàõë äîðàíä, ÷óíêè ˜àð êàñå, êè

áà Èñîè Ìàñå˜ èìîí îâàðäà Ӯðî

Íàҷîòäè˜àíäà âà Âîñèòà÷èè áàéíè Õóäî

қàáóë êóíàä, õóäðî àç ˜àìàè ãóíîÿø

îçîä ìå˜èñîáàä. Øàõñè ìàñå˜ӣ áîâàðӣ

áà îí äîðàä, êè Õóäî áà õîòèðè

ìó˜àááàòàø Èñî Ìàñå˜ðî áà ñóðàòè

îäàì áà çàìèí ôèðèñòîä âà Ӯ áî îäàìîí

à˜äè íàâðî áàñòà çèíäàãèè íàìóíàâӣ

ãóçàðîíèäà Õóäðî қóðáîíӣ êàðä, âà áî

èí ôà˜ìîíä, êè çàìîíè қóðáîíӣ êàðäàíè

˜àéâîí˜î áà îõèð ðàñèä. Âà îäàì íà áà

âîñèòàè àìàë˜îè íåê (òàúëèìîòè èíҷèë

ñàðøîðè àìàë˜îè íåêè èíñîíӣ ìåáîøàä)

âà қóðáîíè˜îè áåôîèäà, áàëêè áà

âîñèòàè èìîí îâàðäàí áà èí àìàëè

Õóäîâàíä, êè èí ðîéãîí áà îäàìîí

˜àì÷óí òӯ˜ôà, êè èí ôàéçè Ӯ ìåáîøàä,

íàҷîò ìå¸áàíä.

 

Äàð ïî¸í áàðîè ðàâøàíè

àíäîõòàí áàðîè øóìî àç Êèòîáè

Ìóқàääàñ ÿê÷àíä îÿò˜îðî ïåøêàø

ìåêóíåì. Ìî èìîíè êîìèë äîðåì, êè ˜àð

êàñ ðî˜è äóðóñòè íàҷîòðî èíòè˜îá

ìåêóíàä.

 

Áàðîè ÷ӣ Õóäî қóðáîíèðî áàðîè

îäàìîí ôàðìóä? Ìàқñàäè қóðáîíӣ ÷èñò?

θ äàð çàìîíè ìî қóðáîíӣ ëîçèì àñò?

Áàðîè ҷàâîáè äóðóñò ¸ôòàí áà ˜àìàè èí

ñàâîë˜î ìî áà Êèòîáè Ìóқàääàñ íèãî˜

ìåêóíåì.

“Áåðåõòàíè õóí îìóðçèø íåñò.”

—Èíҷèë, Èáðè¸í 9:22

 

×óíîíå, êè äèäåì ïîê øóäàí àç

ãóíî˜ðî ôàқàò áà âîñèòàè ðåõòàíè õóí

Ïàðâàð-äèãîð áà ìî ôàðìóäààñò.

 

Áàðîè ÷ӣ қóðáîíӣ êàðäàí

ìó˜èì àñò?

“×óíêè ҷîíè ҷèñì äàð õóí àñò, âà Ìàí

îíðî áà øóìî áàðîè қóðáîíãî˜ äîäààì,

òî êè ҷîí˜îè øóìîðî ñàôåä íàìîÿä, çåðî

˜àìèí õóí àñò, êè ҷîíðî ñàôåä

ìåíàìîÿä.”

—Òàâðîò, Èáîäàò 17:11

 

“Âà Èñ˜îқ áà ïàäàðè õóä Èáðî˜èì ñóõàí

ðîíäà, ãóôò: ‘Ýé ïàäàðàì!’ Ãóôò:

‘Ëàááàé, ïèñàðàì!’ Ãóôò: ‘Èíàê îòàø âà

˜åçóì, ïàñ áàððàè қóðáîíӣ êóҷîñò?”

Èáðî˜èì ãóôò: ‘Ýé ïèñàðàì, Õóäî

áàððàè қóðáîíèðî áàðîè Õóä ˜îçèð

õî˜àä êàðä.’”

—Òàâðîò, ˆàñòӣ 22:7-8

 

ˆàìàè èí à˜äè Õóäî áî îäàìîí òî

çàâîëè çàìîíè Òàâðîò áóä âà Õóäî áàéíè

ìî à˜äè íàâðî áî îìàäàíè Èñîè Ìàñå˜

äàð çàìèí áàðқàðîð êàðä, ÷ӣ õåëå êè ìî

àç Êàëîì ìåáèíåì. Ӯ áà ˜àìà ÷èç қîäèð

àñò, àç èí ñàáàá áà õîòèðè ìó˜àááàòè

Õóä, Ӯ Ïèñàðè Õóäðî áàðîè қóðáîíӣ áà

çàìèí îâàðä, òî êè ìî äàð õóíè Ӯ ñàôåä

øàâåì. Ӯ ìèñëè Èáðî˜èì ÷èçè

àçèçòàðèí— Ïèñàðàøðî áà ìî äîä.

Èí õîñòè Õóäî áóä êè Èñîè Ìàñå˜

êóðáîíèè ˜àìà êàñ áîøàä: “Êè Èñîðî

Õóäî ïåøíè˜îä êàðä, òî êè äàð Õóíè Ӯ

áà âîñèòàè èìîí ñàôåä áîøàíä.”

—Èíҷèë, Ðóìè¸í 3:25

 

ߘ¸ Èñîðî äèä, êè áà ҷîíèáè âàé ìåîÿä,

âà ãóôò: “Èíàê Áàððàè Õóäî, êè ãóíî˜è

ҷà˜îíðî ìåáàðäîðàä.”

—Èíҷèë, Þ˜àííî 1:29

 

ߘ¸ øà˜îäàò âà ïåøãӯè ìåêàðä, êè Èñî

áàðîè ãóíîè ҷà˜îí ìåìóðàä. “Õóíè

Ïèñàðè Ӯ Èñîè Ìàñå˜ ìîðî àç ˜àð ãóíî˜

ïîê ìåíàìîÿä.”

—Èíҷèë, (1) Þ˜àííî 1:7

 

ˆîçèð қóðáîíӣ êàðäàí

ëîçèì àñò ¸ íå?

“Âà íà áà âîñèòàè õóíè áóç˜î âà ãîâ˜î,

áàëêè áà âîñèòàè õóíè Èñî ÿêáîð áà

қóäñ (ҷîè Õóäî) äîõèë øóäà, ñàôåä âà

àáàäèÿòðî ïàéäî ìåêóíåì.”

—Èíҷèë, Èáðè¸í 9:12

“Àììî Èñî àë˜îë, äàð îõèðè çàìîí˜î,

ÿêáîð çî˜èð øóä, òî êè áî қóðáîíèè Õóä

ãóíîðî íåñò êóíàä.”

—Èíҷèë, Èáðè¸í 9:26

ˆîçèð қóðáîíӣ êàðäàí ëîçèì íåñò: “Âà

äàð îí ҷîå êè îìóðçèÿè ãóíî˜˜î ˜àñò,

қóðáîíӣ áàðîè îí˜î äèãàð ëîçèì íåñò.

—Èíҷèë, Èáðè¸í 10:18

Õóäî ìó˜àááàò àñò âà áà ìàêñàäè

øóñòàíè ãóíîè ìîðî ˜îçèð êàðä.

Õóäî ìîðî äӯñò ìåäîðàä âà ìåõî˜àä

àòîè Ӯðî қàáóë êóíåì: “Ìó˜àááàò äàð

èí àñò, êè íà ìî Õóäîðî äӯñò äîøòàåì,

áàëêè Ӯ ìîðî äӯñò äîøò âà Ïèñàðè

Õóäðî áàðîè ñàôåä øóäàíè ãóíîè ìî

ôèðèñòîä.”

—Èíҷèë, (1) Þ˜àííî 4:10

Ìó˜àááàòè Õóäî

“Çåðî Õóäî ҷà˜îíðî ÷óíîí äӯñò äîøò, êè Ïèñàðè

ÿãîíàè Õóäðî äîä, òî ˜àð êӣ áà Ӯ èìîí îâàðàä,

òàëàô íàøàâàä, áàëêè ˜à¸òè ҷîâèäîíӣ ¸áàä.

Çåðî Õóäî Ïèñàðè Õóäðî áà ҷà˜îí áàðîè îí

íàôèðèñòîä, êè áàð ҷà˜îí äîâàðӣ êóíàä, áàëêè

áàðîè îí êè ҷà˜îí áà âîñèòàè Ӯ íàҷîò ¸áàä. ˆàð

êӣ áà Ӯ èìîí îâàðàä, ìà˜қóì íàìåøàâàä, ëåêèí

˜àð êӣ èìîí íàîâàðàä, àëëàêàé ìà˜қóì øóäààñò,

÷óíêè áà èñìè Ïèñàðè ÿãîíàè Õóäî èìîí

íàîâàðäààñò.”

—Èíҷèëè Þ˜àííî 3:16-18

 << Башорат