Хуш омадед ба
www.dardidil.com

 

Калисо шиносӣ (ёддошт)

Download

Калисо

Бисёр аз 100 бор дар Инҷил.


Калисо чи аст?

 • онҳо ки Худо аз ин дунё хонда карданд.

 • Онҳо аз они Худованд ҳастанд.

 • Эфсусиён 5:25 – Исо калисоро дӯст медорад.

 • Исроил ва калисо як нестанд.


Иморати Худо:

1 Қуринтиён 3:5-11 – Исо Таҳкурсӣро аст.

1 Тим. 3:15 – Хонаи Худо

Ибриён 3:6 – Хонаи Ӯ - мо ҳастем


Хонаи рӯҳонӣ - 1 Петрӯс 2:4-5


Бадани Исо:

Эф.5:30

2 Қӯринтиён 12:12-13, 27

Қӯл. 1:18 – ва Ӯ сари бадан, яъне калисост.

Ҳама ҷои дар дунё.

Бадани Масеҳ

Маҳаллӣ


Ҳудрати калисо

Эфсусиён 1:15-23 – қудрати Исо ба калисо дод.

Матто 16:17-20

«Ман калисоро бино мекунам»

 • ин кори Исо

 • ин ваъдаи Исо

 • дӯзах бар калисо голиб нахоҳад шуд

 • қудрати мо зуртар аз шайтон

 • мо то дарвзаи Дӯзах рафта метавонем


Мақсади Ибодати калисо:

Аъмол 2:37-47

 1. Таълим – дарс додан – Мавъиза

 2. Мушоракат

 • бо якдигар шарикӣ мекунем

 • бо ҳам хӯрок хӯрданд


 1. Ибодат кунад

 • шикастани нон (42)

 • бо дуо гуфтан машгул буданд (42)

 • Худоро хамдусано хонданд (47)


 1. Башорат додан

 • касе дигар даъват карданд (38)

 • касе дигар наҷот меёфтанд (47)


Ба ҷамъовардани калисо.

Тарк накунед!


Ибриён 10:24-25

 1. Тарк накунед.

 2. Бо якдигарро насиҳат кунед.

 3. Муҳим ки бо якдигар бошанд.


Калисо чӣ кор кард?

Башорат – 37,47

Таъмид – 38

Мавъиза – 40

Таълим – 42

Мушоракат – 42

Меҳрумуҳаббат – 47

Шикастани нон – 42,46

Дуо – 42, хамдусано – 47

Мӯъҷизот -43

Муттаҳид – 44

Шарик кардан – 44

Ҷамъ шуданд – 46

Хурок хурдан


Мушоракат


Вақте ки мо бе имон будаем – мо бо Худо шарикӣ набудем.

Аммо Худо файзаш бар мо гузошт – ва мо ҳозир шарикӣи Худо ҳастем. Чун мо табиати Худо гардида шудем.

2 Петрус 1:3-4


 • танҳоӣ хуб нест, мо ҷазира нестем

Зи роҳи ҷазира даромад яке, чу дидаш мар - ӯро зи дур андаке” (Фирдавсӣ)


Ҳасти 2:18 – ”Худо гуфт: хуб нест ки одам танҳо бошад”


”он вақт тарсгорони Худованд бо якдигар сухан меронданд” Малокӣ 3:16Мушоракат

Аз шарик онҳо ки шарик мекунанд – онҳо бо якдигар мушоракат доранд. (”бо ҳам шарик будам”, ”бо ҳам иштирок кардан”)


Аъмол 2:42, 47 – муҳаббат кунед

 • ”Ҳамаи имондорон бо ҳам муттаҳид”

 • ”дар миёни тамоми мардум меҳру муҳаббат пайдо мекарданд ”

Филип. 2:3-4


1 Юҳанно 1:3 – бо якдигар ибодат кунед.

- Тарқурси мо Худо аст.

- Аллал мушоракат бо падар ва баъд бо якдигар.Муттаҳид бошем

Юҳанно 17:20-26

”Дар ман ҳастӣ ва ман дар Тӯ”


 • Мо дар Исо ҳастем ва Исо дар мо ҳаст.

 • Мо они ӯст ва ҳам мо азони якдигар.

 • Исо мехоҳад ки мо як бошем.

 • Бо якдигарнасиҳат кунед

Ибр. 10:25

Масалҳо 27:17

”Оҳан оҳанро тез мекунад, ҳамчунин одам симои ёри худро пардоз медиҳад”

 • Мо як бадан як маҳалла ҷамъиат ҳастем

1 Қӯр. 12:12-31


Ҷахд кун, ҷахд кун, дар ин коҳи ду дард ки як, ду, се марди Худо бар сари хони ру бувар” (аз ??)Башорат – муҳда, хабари хуш

 1. Барномаи асосии Худо

 • Забур 95

 • Ҳастӣ 12:3 – ”Дар Ту ҳамаи қабилҳои рӯи замин баракат хоҳанд ҳаст„

 • Ваҳи 5:9-10


 1. Фармони Исо

Марқус 16:15-16

Матто28:18-20

Луқо 24:46-49

Аъмол 1:8 – қудрати калисо аз Рӯҳ ҳаст


 1. Намунаи башорат

Юҳанно 1:35-42,43-50, 6:5-9

4 Подшоҳон 7:1-10


 1. Башорат додан – чизҳои маҷбур

1 Қӯр.15:1-8

- Исо ки аст?

- Амали Исо

- шаҳодат
Шоми Худованд

Чи аст ?

Шоми Худованд – ибодати руҳанӣ аст, ки ба ёдгории Исо меоварад.

Чи хел сар шуд?

 • Решаи ин ид дар қавми Исроил вобастаст.

 • Дар вақти иди фисҳ, Исо шоми Худовандро сар кард.


Иди фисҳ – Хуруҷ 12

 • Дар вақте ки Исроил аз Миср озод шуданд

 • Мисли иди Убур – Хуруҷ 12:12


 1. Вақти қурбони аст. 12:5-7

 2. Ҳамаи ҷамоат ин идро ҷашн мекунад. 12:3,6,19

 3. Онҳо ба шитобон мехӯрданд. 12:11

Озоди ин қави наздик аст.

 1. Он шаб, шаби доварӣ буд. 12:12-13

Қавми Исроил бавасилаи қурбонашон аз ин доварӣ халос шуданд.

 1. Ин ид, иди муқаддас буд.

Ин ибодати Исроил буд. 12:16, 11,14 – барои Худованд.

 1. Намунаи наҷот аст. 12:21-23 - убур намуда

 2. Мақсади ид – 12:25-27

 • дарс, бахотир овардан буд

 • ибодат аст

 • 1:14 – вақте ёдгорӣ


Он ид шоми Худовандро сар шуд. Матто 26:17-19, 26-29


Шоми Худованд – Суфраи Худованд

Луқо 22:7-20

Ояти 19-20 – саршавиишоми Худованд.


Нон – 19

 1. Шукргузори.

 2. Пора карда.

 3. Нон – бадани ман

Намуна

 • барои мо таслим карда мешуд

 • мақсади хӯрдан – ”барои хотираи ман”


Коса

 1. ”Аҳди ҷадид”

 • бо хун аҳд мекунад

 • аҳд = ваъда аст

 • Ирмиё 31:31-33

 1. «Хуни ман»

- қурбони Исо

- бе рехтани хун омурзиш нест


Одати калисо


 • Аъмол 2:42,46

 • Бо таом як ҷой буд

 • Аъмол 20:7 – ибодат шуд

 • Дар рӯзи якшанбе ибодат кардандВақти Тақдис шудан аст

1 Қӯр. 5:6-8

Нони фатир – ин нони бе хамиртуруш

Мисли имондор бе гуноҳ зиндаги мекунад.

 • Матто 16:5-12

 1. Зуд тайёр.

 2. Аз гуноҳ тарк кардан ё ҷудо карда даркор.

 3. Бадани Исо ҳам бе гуноҳ буд.


Вақти муттаҳид.

1 Қӯр. 10:16-21

16 – бо Исо шарик мекунем (мушоракат мекунем)

17 – як нон – як тан

21 – аз ин дунё ҷудо шудем. ”суфраи Худованд”


Проблемаҳо:

1 Қӯр 11:18 – муттаҳид набуданд

11:21 – хӯрок муҳимтар аз якдигар

11:22 – онҳо ба калисои Худо беэътиноӣ мекунанд.


1 Қӯр. 11:17-34


 1. Мақсади асосии – ёдгории Исо – ба салиб нигоҳ кун (оят 23-26)

 • Мамоти Исо фикр кунед

  • Барои чи Исо мурд?

  Барои гуноҳи мо – ба хотир оваред!


  • Чӣ хел мурд?

  Бо муҳаббат мурд


  • Ин ибодат аст

  * Бо Исо ибодат кунед

  * Ин бисёр аз ақидаи тариқ аст.

  2. Ба оянда нигоҳ кун – ояти 26

  - наҷоти мо ва умеди мо вобастаст

  1 Тас. 4:17 – ”Ҳамин тавр ҳамеша бо Худованд хоҳем буд”


  3. Ба дахили худатон нигох кунед – оятҳои 27-32

  А. Бояд худро имтиҳон кунад – мисли чизе дар бозор месанҷем – оятҳои 28,31 – довари аъмолеки ҷудо мешавад

  - Оё дар зиндагии шумо гуноҳ аст?

  - Оё ба касе дигар гуноҳ кардед?

  Матто 5:21-26

  ”зуд бо якдгар оштӣ шав”

  Б. Бо ҳурмат мехӯред – ояти 29

  - бе фикр нахӯред.

  - ба шаври ношоиста нахӯред!

  В. Натиҷат ношоиста – ояти 30

  - оҷиз – заиф

  - бемор

  - мурданд

  Ин ибодат ба чашми Худо бисёр ҷаддӣ аст.

  • 11:17 – барои бадӣ ҷамъ мешавед


  4. Бо якдигар нигоҳ кунед – 33-34

  - мунтазири якдигар – 37

  - оят 21 – дар бораи худашон фикр накунед, аммо дар бораи дигар.  Суфраи Худованд


  1 Қӯр. 11:27-32

  - худатон имтиҳон кунд.

  - худатон худро доварӣ кунед


  1 Юҳанно 1:8-10 – ”Агар мо гуноҳҳои худро эътироф кунем, Ӯ амин ва одил аст, ки гуноҳҳои моро биомурзад ва моро аз ҳар ноинафӣ пок намояд”


  • рафтори шумо чӣ хел

  • хашт оштӣ нашуда

  • ҳамсоя

  • чашми гурусна

  • андешаи шумо чӣ хел аст – нафрат, фикри, ҳавобаландӣ

  • сухани шумо чӣ хел аст – гайбат, хабаркашӣ, дуруг.


  1 Қур. 11:23-26  Ҳадияҳои калисо


  Саршавии: ”Додан аз гирифтан беҳтар аст.”

  • Мақсади оянда ин аст ки калисои мо мустакил шавад.

  • Ин ибодат аст.


  Хонед : 2 Қӯр. 8:1-15 – оилаӣ мутоҷ

  Принсипҳои саховатмандӣ

  1. 8:3 – Аз кувваташон диҳед

  Чи қадар метавонад диҳад – пул, ҳосил, вақт.

  1. 8:5 – Аввал худашро ба Худо туҳфа кунад

  • Агар ба Худо худамон такдим накардем – ҳадияи мо бе фоида аст.

  • Пул додан – ин ибодати мо ба Худо аст.


  1. 8:7 - Ҳамаинамуди ибодат зиёд кунед .

  2. 8:9 - Намунаи Исо мебошад – Мисли Ӯ ҳадия диҳед.

  Ҳама чиз ва то охир ба касе дигар дод.


  2 Қӯринтиён 9:1-7

  1. 9:7 – Сахӣ дӯсти Худост.

  - на ба гамгин

  норозӣ

  каси ки талаб...

  - нишон накунед Матто 6:1-4

  на барои шариф кардан

  на барои намоиш

  - на ба таври маҷбурӣ 9:5,7

  ин мисли андоз нест


  1. ба дил хоҳи худ диҳед – бо хоҳиши худ диҳед

  • ба дил ибодат мекунем

  • ба дуо мекунем


  Чанд қадар пул бояд диҳем? – як даҳ ушр

  ”Замин ва ҳар чӣ дар он аст, дунё ва сокинони он аз они Худованд аст” Забур 23:1


  1 Қӯринтиён 16:1-4

  - рӯзи ибодат – якшанбе

  16:2 – ”Ҳар як аз шумо бояд бо нисбат дар омади худ миқдории пул канор бигазоред”.

  - ҳадияи шумо тайёр кунед

  Чи ҳел хадияи калисо ҷамъ мекунем?  Кори имондорон дар калисо


  Ба кори калисо, кӣ бояд ҷавобгор бошад?


  Фикри асоси:

  Эфсӯсиён 4:11-12

  То муқаддасиёнро (имондорон) дар кори ки барои Исо анҷом медиҳанд тайёр кунад”.

  Ба ҳизматгузории калисо ҳар имондор ҷавобгор аст.


  Коро ҳар имондорон дар калисо.

  1. Башорат додан

  • сухан – сухани нек, хабархеш, дар бораи Худо

  • амал – эҳтиром кори нек

  • дуо


  1. Хизмат мекунад – кор мекунем

  2. Дуо мекунад.

  • ба якдигар дуо кунед

  • ба ҷамоат

  • ба ватани мо

  • ба касе ки имондор нест


  1 Қӯринтиён 12:1-11

  1. – кор гуногун, аммо Рӯҳ як – 4-6.

  - сухон гуногун

  - биодат гуногун аст


  2.– хизмати калисо фоида нек аст – 7

  - ба каси дигар

  - ба ҷамоат

  - ба хизматгор ба Худо

  Мақсади бахшоиши Худо ободии калисо бо якдигар тақвият.

  3. Бахшоиш мувофиқи хости худ тақсим шуд.  << Илоҳият